FANDOM


Biểu mẩu hiển thị Logo của team bên cạnh tên team (dưới dạng liên kết), được sử dụng ở phần trao huy chương, thống kê giải thưởng

Cách sử dụng: {{team/tên team viết tắt}}

Ví dụ: {{team/tb}} trả về ThaiBinhlogo std Thái Bình

Dưới đây là danh sách tất cả các biểu hiện có, nếu không tìm thấy team của bạn, vui lòng tạo thêm.