FANDOM


Biểu mẩu hiển thị Tên team bên cạnh Logo của team, được sử dụng ở phần hiển thị kết quả trận đấu

Cách sử dụng: {{team2/tên team viết tắt}}

Ví dụ: {{team2/tb}} trả về Thái Bình ThaiBinhlogo std

Dưới đây là danh sách tất cả các biểu hiện có, nếu không tìm thấy team của bạn, vui lòng tạo thêm.