FANDOM


Biểu mẩu hiển thị viết tắt của một civ hoặc một loại quân trong AOE, được sử dụng ở phần thống kê kết quả trận đấu hay profile player

Cách sử dụng: {{CivStat/tên civ viết tắt}}

Ví dụ: {{CivStat/ass}} trả về Assy

Hoặc {{HeroBracket/tên civ viết tắt}} (Logo sẽ bé hơn)

Ví dụ: {{HeroBracket/gre}} trả về Greek

Dưới đây là danh sách tất cả các biểu hiện có, gồm 16 civ + random và 3 thể thức cung, chém và tự do (cập nhật ngày24/9/2015)

  • assAssy sum Sum egy Egypt
  • hit Hit bab Baby per Per
  • gre Greek min Min phoPho
  • shaShang yam Ya choCho
  • romRom pal Pal car Car mac Mace
  • cungRandom cung chemRandom chem
  • tudoRandom tudo randomRandom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên