FANDOM[e][h]Star League 2016
2016 star league.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
AOE Việt Nam
Nhà tài trợ:
XPJ
CGC
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
Round-Robin
Playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-07-31
Players
Số lượng game thủ:
29

Vòng sơ loại AOE Star League 2016 được tổ chức nhằm chọn ra 7 game thủ tham gia vào vòng chung kết Star League 2016.

  • Thời gian:

- Mở đăng ký tham dự: 12/7/2016
- Chốt đăng ký: 25/7/2016
- Thi đấu sơ loại: 31/7/2016

  • Địa điểm thi đấu: Colosseum Gaming Center - 72 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold.png 1st ₫1,000,000 Gtv1 std.png Chipboy
Gold.png 1st ₫1,000,000 Vec std.png Hoàng Mai Nhi
Gold.png 1st ₫1,000,000 ThaiBinhlogo std.png Tiểu Bạch Long
Gold.png 1st ₫1,000,000 Vec std.png Cam Quýt
Gold.png 1st ₫1,000,000 ThaiBinhlogo std.png Vô Thường
Gold.png 1st ₫1,000,000 Gtv1 std.png No1
Gold.png 1st ₫1,000,000 Skyredlogo std.png Quang GT

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A lrthread
1. Gtv1 std.png Chipboy 3-0-0 9-09p
2. Haiphong std.png Chip 2-0-1 6-46p
3. Aoelogo std.png Nguyễn Trung Hiếu 1-0-2 4-63p
4. Aoelogo std.png Bùi Trọng Hoàng 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Chipboy Gtv1 std.png 3 0 Aoelogo std.png Nguyễn Trung Hiếu
Chipboy Gtv1 std.png 3 0 Haiphong std.png Chip
Chipboy Gtv1 std.png 3 0 Aoelogo std.png Bùi Trọng Hoàng
Chip Haiphong std.png 3 1 Aoelogo std.png Nguyễn Trung Hiếu
Chip Haiphong std.png 3 0 ThaiBinhlogo std.png Bùi Trọng Hoàng
Bùi Trọng Hoàng Aoelogo std.png 0 3 Aoelogo std.png Nguyễn Trung Hiếu
Bảng B lrthread
1. Vec std.png HMN 3-0-0 9-19p
2. Vec std.png Xi Măng 2-0-1 6-56p
3. Aoelogo std.png U17 1-0-2 6-73p
4. Aoelogo std.png Bùi Trọng Thắng 0-0-3 1-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
HMN Vec std.png 3 1 Aoelogo std.png U97
HMN Vec std.png 3 0 Haiphong std.png Bùi Trọng Thắng
HMN Vec std.png 3 0 Vec std.png Xi Măng
U97 Aoelogo std.png 3 1 Aoelogo std.png Bùi Trọng Thắng
U97 Aoelogo std.png 2 3 Vec std.png Xi Măng
Bùi Trọng Thắng Aoelogo std.png 0 3 Vec std.png Xi Măng


Bảng C lrthread
1. ThaiBinhlogo std.png TBL 3-0-0 9-39p
2. Skyredlogo std.png Phương Tú 2-0-1 7-46p
3. Skyredlogo std.png Meomeo 1-0-2 5-73p
4. Aoelogo std.png Nguyễn Đình Hoàng 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Phương Tú Aoelogo std.png 3 1 Aoelogo std.png Ng Đình Hoàng
Phương Tú Aoelogo std.png 3 0 Skyredlogo std.png meomeo
Phương Tú Aoelogo std.png 1 3 ThaiBinhlogo std.png Tiểu Bạch Long
Nguyễn Đình Hoàng Aoelogo std.png 1 3 Skyredlogo std.png meomeo
Nguyễn Đình Hoàng Aoelogo std.png 0 3 ThaiBinhlogo std.png Tiểu Bạch Long
meomeo Skyredlogo std.png 2 3 ThaiBinhlogo std.png Tiểu Bạch Long
Bảng D lrthread
1. Skyredlogo std.png Yugi 3-0-0 9-19p
2. Vec std.png Tutj 2-0-1 7-56p
3. Aoelogo std.png Trần Ngọc Dương 1-0-2 5-63p
4. Aoelogo std.png Trần Đình Tính 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Yugi Skyredlogo std.png 3 0 Aoelogo std.png Trần Đình Tính
Yugi Skyredlogo std.png 3 0 Aoelogo std.png Trần Ngọc Dương
Yugi Skyredlogo std.png 3 1 Vec std.png Tutj
Tutj Vec std.png 3 0 Aoelogo std.png Trần Đình Tính
Tutj Vec std.png 3 2 Aoelogo std.png Trần Ngọc Dương
Trần Đình Tính Aoelogo std.png 0 3 Aoelogo std.png Trần Ngọc Dương


Bảng E lrthread
1. ThaiBinhlogo std.png Gunny 3-0-0 9-39p
2. Vec std.png Quýt 2-0-1 8-46p
3. Aoelogo std.png Lê Đức Anh 1-0-2 4-63p
4. Aoelogo std.png Cao Văn Tài 0-0-3 1-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Cam Quýt Vec std.png 3 1 Aoelogo std.png Lê Đức Anh
Cam Quýt Vec std.png 3 0 Aoelogo std.png Cao Văn Tài
Cam Quýt Vec std.png 3 2 ThaiBinhlogo std.png Gunny
Gunny ThaiBinhlogo std.png 3 0 Aoelogo std.png Lê Đức Anh
Gunny ThaiBinhlogo std.png 3 1 Aoelogo std.png Cao Văn Tài
Lê Đức Anh Aoelogo std.png 3 0 Aoelogo std.png Cao Văn Tài
Bảng F lrthread
0. Vec std.png  3-0-0 9-19p
2. ThaiBinhlogo std.png Vô Thường 2-0-1 6-46p
3. Aoelogo std.png Nguyễn Chí Anh 1-0-2 4-73p
4. Aoelogo std.png Nguyễn Văn Sáng 0-0-3 2-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Vô Thường ThaiBinhlogo std.png 3 0 Aoelogo std.png Nguyễn Văn Sáng
Vô Thường ThaiBinhlogo std.png 0 3 Vec std.png 
Vô Thường ThaiBinhlogo std.png 3 1 ThaiBinhlogo std.png Nguyễn Chí Anh
 Vec std.png 3 0 Aoelogo std.png Nguyễn Văn Sáng
 Vec std.png 3 0 Aoelogo std.png Nguyễn Chí Anh
Nguyễn Văn Sáng Aoelogo std.png 3 2 Aoelogo std.png Nguyễn Chí Anh
Bảng G lrthread
1. Skyredlogo std.png Quang GT 4-0-0 12-412p
2. Gtv1 std.png No1 3-0-1 10-59p
3. Gtv1 std.png Truy Mệnh 2-0-2 8-66p
4. Aoelogo std.png Trần Đăng Khoa 1-0-3 4-93p
5. Aoelogo std.png Nguyễn Văn Đức 0-0-4 4-120p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
No1 Gtv1 std.png 3 1 Aoelogo std.png Trần Đăng Khoa
No1 Gtv1 std.png 3 0 Aoelogo std.png Nguyễn Văn Đức
No1 Gtv1 std.png 1 3 Skyredlogo std.png Quang GT
No1 Gtv1 std.png 3 1 Gtv1 std.png Truy Mệnh
Quang GT Skyredlogo std.png 3 2 Aoelogo std.png Trần Đăng Khoa
Quang GT Skyredlogo std.png 3 0 Aoelogo std.png Nguyễn Văn Đức
Quang GT Skyredlogo std.png 3 1 Gtv1 std.png Truy Mệnh
Truy Mệnh Gtv1 std.png 3 0 Aoelogo std.png Trần Đăng Khoa
Truy Mệnh Gtv1 std.png 3 0 Aoelogo std.png Nguyễn Văn Đức
Trần Đăng Khoa Aoelogo std.png 3 0 Aoelogo std.png Nguyễn Văn Đức

Playoffs

Loại trực tiếp
31/07/2016 - 13:30 SGT
Chipboy Gtv1 std.png 4 2 Vec std.png Xi Măng
HMN Vec std.png 4 0 Aoelogo std.png Phương Tú
TBL ThaiBinhlogo std.png 4 0 Vec std.png Tutj
Yugi Skyredlogo std.png 0 4 Vec std.png Quýt
Gunny ThaiBinhlogo std.png 3 4 ThaiBinhlogo std.png Vô Thường
 Vec std.png 1 4 Gtv1 std.png No1
Quang GT Skyredlogo std.png 4 0 Haiphong std.png Chip

Live Streams

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên