FANDOMTiến độ dự án Reborn

  • 20/11/2015: Lập R/Units để cập nhật các thông số về Units trong ROR
  • 21/11/2015: Lập R/Buildings tổng hợp tất cả thông tin về các công trình - Buildings trong ROR
  • 20-22/11/2015: Techs - Hệ thống nâng cấp hoàn thành techtree 16 Civs, rà soát các techs và loại bỏ các cheat code
  • 23/11/2015: Thủ nghiệm tắt nâng cấp ruộng trong Techs
  • 26/12/2015: Hoàn thành tổng hợp tất cả các nghiên cứu trong ROR, chi tiết tại Research. Hoàn thành tổng hợp tất cả nâng cấp trong ROR, chi tiết tại Techs
  • 2/1/2016: Hoàn thành tắt các nâng cấp Ruộng, Thành, Chòi. Ruộng 9000 thực. Tắt các cheatcode nâng cấp (Chi tiết tại Cheat code)
  • 5/1/2016: Up hướng dẫn cài đặt và sử dụng mod Vietnam Setting
  • 7/1/2016: Tiến hành thử nghiệm kết nối trong GameRanger. Mọi chức năng đều hoạt động ổn.

20160107 Test1 20160107 Test2

Kế hoạch

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên