FANDOM[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
tbd

Solo Shang hỗn mã

1. Tư Siêu - Sơ Luyến

2. Nghĩa Chiến Minh - Hồi Ức (Bùi Dạ)

3. Nghĩa Chiến Minh - Đại Trù

4. Dạ Miêu - Ngốc Ngốc (Dai Dai)

5. Ỷ Thiên - Tiểu Thủy Ngư

6. Tư Siêu - Tiểu Hoa Ca

7. Ỷ Thiên - Vũ Thần

8. Thánh Chiến - Đế Quốc Ngã Tối Suất

9. Tư Siêu - Quần Anh

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.