FANDOM[e][h]Nghĩa Chiến Minh Cup 2011
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
Quần chiến 5 nội dung
Ngày bắt đầu:
2011-10-01
Ngày kết thúc:
2011-10-04
Những người chiến thắng
Gold China std 
Silver China std 
Bronze China std 
Copper China std 
Players
Số lượng game thủ:
tbd

__ GIẢI ĐẤU TOÀN THỂ __

BảngA : 

Tư siêu VS Kích tình: 2:3 
1v1: Tư siêu chiến tướng VS kích tình dụng vẫn phong thành(shenlong) 0:3 
1v1 hỗn mã : tư siêu hoa hoa VS kích tình tiếu dung ca 3: 0 
2v2 : tư siêu phong lưu tình + phi thường liễu đắc VS kích tình tiểu vũ + đoạn tiến 1:3 
2v2 lạc đà : tư siêu sơ luyến + bát bộ VS kích tình nhật nguyệt tinh thần + phi phàm 3:0 
4v4 : tư siêu sơ luyến + chiến tương +bát bộ + hoa hoa VS kích tình dụng vẫn phong thành + đoạn tiến + tiểu mã + tiểu vũ 1:2 

nghĩa chiến minh VS thời đại 4:0 
thuần tiễn mã : nghĩa chiến minh đại trù VS thời đại _ ca thần dân 3:0 
hỗn mã : nghĩa chiến minh bùi dạ VS thời đại _ hoang hoang 3:1 
2v2 : nghĩa chiến minh tiểu tiểu hiệp + á sắt VS thơì đại _ tiểu mãnh + tiểu vĩ 3:0 
2v2 lạc đà : nghĩa chiến minh phiêu hồng vương tử + đế vương tinh VS thời đại _ lạc khắc + cật mã 3:1 


tư siêu VS nghĩa chiến minh 2:3 
1v1 : tư siêu chiến tướng VS nghĩa chiến minh đại trù 3:2 
1v1 hỗn mã : tư siêu bát bộ VS nghĩa chiến minh bùi dạ 3:0 
2v2 lạc đà : tư siêu sơ luyến + hoa hoa VS nghĩa chiến minh tiểu tiểu hiệp + đế vương tinh 2:3 
2v2 hỗn mã : tư siêu phong lưu tình + sinh ca VS nghĩa chiến minh huy huy + á sắt 1:3 
4v4 : tư siêu chiến tướng + hoa hoa + sơ luyến +bát bộ VS nghĩa chiến minh đại trù + tiểu tiểu hiệp + huy huy + bùi dạ 0:2 

thời đại VS ưng chi mộng 0:4 
1v1 : ưng chi mộng tiểu hoa ca VS thơì đại _ tiểu mãnh 3:0 
1v1 hỗn mã : ưng chi mộng tiểu hắc mã VS thơì đại _ cật mã 3:0 
2v2 lạc đà : ưng chi mộng minh nguyệt + tiên phong VS thơì đại _ tiểu vĩ + lạc khắc 3:1 
2v2 hỗn mã: ưng chi mộng lãng mạn + nông thôn tử VS thời đại _ hoang hoang + ca thần 3:2 


kích tình VS ưng chi mộng 2:2
1v1: kích tình tiểu mã VS ưng chi mộng lãng mạn 2:3 
1v1 hỗn mã : kích tình đoạn tiến VS ưng chi mộng bân thiếu 3:2
2v2 lạc đà : kích tình hí thủy kinh phong + tiếu dung ca VS ưng chi mộng tiểu hắc mã + tiểu hoa ca 2:3 
2v2 hỗn mã : kích tình tiểu vũ + phi phàm VS ưng chi mộng minh nguyệt + tiên phong 3:2 

tư siêu VS thời đại 4:0 
1v1: tư siêu chiến tướng VS thời đại hoang hoang 3:0 
1v1 hỗn mã : tư siêu bát bộ VS thời đại ca thần 3:0 
2v2: tư siêu sinh ca + phong lưu tình VS thời đại tiểu mãnh + tiểu lâm 3:0 
2v2 : tư siêu phi thường liễu đắc + sơ luyến VS thời đại lạc khắc + cật mã 3:0 


nghĩa chiến minh VS ưng chi mộng 2:2 
1v1: nghĩa chiến minh đại trù VS ưng chi mộng lãng mạn 2:3 
1v1 : nghĩa chiến minh huy huy VS ưng chi mộng tiểu hắc mã 2:3 
2v2 : nghĩa chiến minh bùi dạ + á sắt VS ưng chi mộng 3:2 
2v2: nghĩa chiến minh phiêu hồng vương tử + tiểu tiểu hiệp VS ưng chi mộng 3:0 

Bảng B 

siêu tinh VS thiên long 1:3 
1v1 : siêu tinh ngốc ngốc( Daidai) VS thiên long bất liễu tình 1:3  1v1 hỗn mã : siêu tinh quần hùng VS thiên long phi tuyết 3:0 
2v2 : siêu tinh ba thái tử + đạp tuyết VS thiên long minh nhật + tiểu kiệt 0:3 
2v2: siêu tinh hồng ma( quỷ đỏ ) + băng kỳ lâm VS thiên long tiểu hùng + minh nguyệt 1:3 

long chiến minh VS bạo phong 2:2 
1v1: long chiến minh mộc mã đồ thành VS bạo phong khoa kỹ 3:0 
1v1: long chiến minh đả hỏa kỳ VS bạo phong đinh vương 1:3 
2v2: long chiến minh thần chiến + tàn tương VS bạo phong tiểu triết + tập đoàn 3:0 
2v2 : long chiến minh tiểu thanh oa + tiểu trư VS bạo phong điện thiểm lôi minh +JOK 0:3 


thám hoa VS sở hồn 4:0 
1v1 : thám hoa _ nhãn tử VS sở hồn kỳ 3:0 
1v1 : thám hoa _ cầm sĩ VS sở hồn chí tôn 3:1 
2v2 : thám hoa _ đổ thánh + lưu manh du hí VS sở hồn tiểu lâm + sướng tưởng 3:0 
2v2 : thám hoa _ hựu điểu + phôi nam nhân VS sở hồn ban ni lộ + hồng nhân 3:1 


long chiến minh VS sở hồn 2:2 
1v1 : long chiến minh mộc mã đồ thành VS sở hồn kỳ 3:2 
1v1: long chiến minh đả hỏa ky VS sở hồn chí tôn 3:2 
2v2 : long chiến minh thần chiến + tàn tương VS sở hồn hồng nhân + tiểu lâm 2:3 
2v2 lạc đà : long chiến minh tiểu thanh oa + tiểu trư VS sở hồn sướng tưởng + ban ni lộ 1:3 thiên long VS bạo phong 
1v1 : thiên long 
1v1 : thiên long 
2v2: thiên long 
2v2 lạc đà : thiên long 


thám hoa VS siêu tinh 3:1 
1v1 : thám hoa nhãn tử VS siêu tinh ngốc ngốc  1:3  1v1 hỗn mã: thám hoa cầm sĩ( TIỂU THỦY NGƯ ) VS siêu tinh quần hùng  3:1  2v2 : thám hoa đổ thánh + lưu manh du hí VS siêu tinh hồng ma + ba la tử   3:1 
2v2 lạc đà : thám hoa hựu điểu + phôi nam nhân VS  siêu tinh băng kỳ lâm + mạn liên ( DANH TƯỚNG ĐÁNH LẠC ĐÀ) 3:1 siêu tinh VS sở hồn 2:2 
1V1 : siêu tinh ngốc ngốc VS sở hồn kỳ 0:3 

1V1 hỗn mã: siêu tinh quần hùng VS sở hồn tiểu lâm 3:0  2v2 : siêu tinh hồng ma + ba la tử VS sở hồn chí tôn + hồng nhân 3:1 
2v2 lạc đà : siêu tinh băng kỳ lâm + hào nhân vật VS sở hồn sướng tưởng + ban ni lộ 1:3 


thiên long VS sở hồn 1:3 
1v1 : thiên long bất liễu tình VS sở hồn kỳ 0:3 
1v1 : thiên long phi tuyết VS sở hồn chí tôn 0:3 
2v2 : thiên long tiểu kiệt + vương tử VS sở hồn hồng nhân + tiểu lâm 1:3 
2v2 lạc đà : thiên long bân bân + minh nguyệt VS sở hồn ban ni lộ + sướng tưởng 3:0'

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên