FANDOM


Bảng A: Nhất bảng :Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - Cao Bằng : 3 - 0

Vĩnh Phúc - Bắc Giang: 3 - 0

Bắc Giang - Cao Bằng: 0 - 3


Bảng B: Nhất bảng :Hà Nội GTV

Hà Nội GTV - Nam Định:

Hà Nội GTV - Thanh Hoá 1: 3 - 2

Hà Nội GTV - Thái Bình 2: 3 - 1

Nam Định - Thanh Hoá 1: 3 - 0

Nam Định - Thái Bình 2:

Thanh Hoá 1 - Thái Bình 2:


Bảng C: Nhất bảng : Hà Đông

Hà Đông - Thanh Hoá 2: 3 - 0

Hà Đông - Hải Dương: 3 - 2 T

hanh Hoá 2 - Hải Dương: 0 - 3


Bảng D:Nhất Bảng :Hà Nội 1

Hà Nội 1 - Hà Nội Sơn Tây: 3 - 0

Hà Nội 1 - Nghệ An 2: 3 - 1

Hà Nội 1 - Hải Phòng: 3 - 0

Hà Nội Sơn Tây - Nghệ An 2: 0 - 3

Hà Nội Sơn Tây - Hải Phòng: 0 - 3

Nghệ An 2 - Hải Phòng: 1 - 3


Bảng E: Nhất bảng : Nghệ An 1

Nghệ An 1 - Hà Nội 2: 3 - 0

Nghệ An 1 - Quảng Ninh: 3 - 2

Hà Nội 2 - Quảng Ninh: 0 -3


Bảng F: Nhất bảng : Thái Bình 1

Thái Bình 1 - Hà Tĩnh: 3 - 0

Thái Bình 1 - Sơn La Phù Yên: 3 - 0

Hà Tĩnh - Sơn La Phù Yên: 2 - 3