FANDOM


Tứ kết (BO5)
Haiphong std Hải Phòng
2
Hadong std Hà Đông
3
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
3
Aoelogo std Nam Định
0
Nghean std Nghệ An 1
3
Vinhphuc std Vĩnh Phúc
0
Vec std Hà Nội 1
2
Gtv1 std Hà Nội GameTV
3
Bán kết (BO7)
Hadong std Hà Đông
4
ThaiBinhlogo std Thái Bình
1
Nghean std Nghệ An 1
2
Gtv1 std Hà Nội GameTV
4
Chung kết (BO9)
Hadong std Hà Đông
5
Gtv1 std Hà Nội GameTV
1
Tranh 3/4
Nghean std Nghệ An 1
4
ThaiBinhlogo std Thái Bình
3