FANDOM


Bảng 1:

NA 0-2 YT-BG

NA 0-2 HN1

HN1 2-0 YT-BG

B2:

9XND 2-0 SD

B3:

HY1 2-0 Ứng Hòa

UH 1-2 th2

HY1 2-1 HG

B4:

HD2 2-1 TNHN

HD2 1-2 SƠN LA

TNHM 0-2 SL


B5:

TB2 1-2 GAME TN

VP3 2-0 HNPRE

GAMETN 0-2 HNPRE