FANDOM[e][h]Long Chiến Minh 龙战盟
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team của Trung Quốc

Thành viên

1. Long Chiến Minh Mê Luyến 龙战盟迷恋 - Đồ Long Vương Đạo 龙战盟迷恋

Sở trường tiễn mã. TOp 4-8 tại Thái Minh cúp

2. Long Chiến Minh Đả Hỏa Cơ 龙战盟打火机

3. Long Chiến Minh Thần Chiến 龙战盟辰战

4.Long Chiến Minh Tàn Tướng 龙战盟残将

5. Long Chiến Minh Mộng Mã Đồ Thành 龙战盟木马屠城

6. Long Chiến Minh Tiểu Thanh Oa 龙战盟小青蛙

7. Long Chiến Minh Du Hiệp 龙战盟游侠

Quá trình phát triển

Thành tích 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên