FANDOM


BẢNG A

Team Miền Trung, Học Viện Tài Chính, Bia hơi Tùng Béo bỏ

  • Nhất: Hà Nội 1
  • Nhì: Vĩnh Phúc Nông Nghiệp
BẢNG A
# Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Hà Nội 1 6 0 18 12/1
2 VTC 4 2 12 8/4
3 HV tài chính '0' 0 0 0/0
4 Miền Trung 0 0 0 0/0
5 QLD handsome 3 2 9 9/4
6 Bia hơi Tùng Béo 0 0 12 0/0
7 Vĩnh Phúc NN 4 1 12 12/2

Hà Nội 1 2 - 0 VTC

Hà Nội 1 2 - 0 Học Viện Tài Chính

Hà Nội 1 2 - 0 Miền Trung

Hà Nội 1 2 - 0 QLD Handsome

Hà Nội 1 2 - 0 Bia Hơi Tùng Béo

Hà Nội 1 2 - 1 Vĩnh Phúc Nông Nghiệp

VTC 2 - 0 Học Viện Tài Chính

VTC 2 - 0 Miền Trung

VTC 2 - 0 QLD Handsome

VTC 2 - 0 Bia Hơi Tùng Béo

VTC 0 - 2 Vĩnh Phúc Nông Nghiệp

Học Viện Tài Chính 0 - 2 QLD Handsome

Học Viện Tài Chính 0 - 2 Bia Hơi Tùng Béo

Học Viện Tài Chính 0 - 2 Vĩnh Phúc Nông Nghiệp

Miền Trung 0 - 2 QLD Handsome

Miền Trung 0 - 2 Vĩnh Phúc Nông Nghiệp

QLD Handsome 2 - 0 Bia Hơi Tùng Béo

QLD Handsome 0 - 2Vĩnh Phúc Nông Nghiệp

Bia Hơi Tùng Béo 0 - 2 Vĩnh Phúc Nông Nghiệp

BẢNG B
BẢNG B
# Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Hải Phòng 4 1 12 9/3
2 9x CN Giao Thông 1 4 3 2/8
3 Chilken Hưng Yên 4 1 12 9/3
4 TN Nông Nghiệp 2 3 6 2/7
5 Thái Bình 2 4 1 12 9/3
6 Club DH 0 5 0 0/0

Hải Phòng 2 - 0 9X Công Nghệ Giao Thông

Hải Phòng 1 - 2 Chicken Hưng Yên

Hải Phòng 2 - 0 TN Nông Nghiệp

Hải Phòng 2 - 1 Thái Bình 2

Hải Phòng 2 - 0 Club DH

9X Công Nghệ Giao Thông 0 - 2 Chicken Hưng Yên

9X Công Nghệ Giao Thông 0 - 2 TN Nông Nghiệp

9X Công Nghệ Giao Thông 0 - 2 Thái Bình 2

9X Công Nghệ Giao Thông 2 - 0 Club DH

Chicken Hưng Yên 2 - 0 TN Nông Nghiệp

Chicken Hưng Yên 1 - 2 Thái Bình 2

Chicken Hưng Yên 2 - 0 Club DH

TN Nông Nghiệp 0 - 2 Thái Bình 2

TN Nông Nghiệp 2 - 1 Club DH

Thái Bình 2 2 - 0 Club DH

BẢNG C
  • Nhất:Friend Club
  • Nhì: Sài Đồng
BẢNG C
# Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Friend Club 0 0 /
2 Dragon Ball 0 0 /
3 AE Gang Thép 0 0 /
4 Anh em 0 0 /
5 Boy Nông Nghiệp 0 0 /
6 Sài Đồng 0 0 /

Friend Club 2 - 0 Dragon Ball

Friend Club 0 - 0 Anh em gang thép

Friend Club 0 - 0 Anh em

Friend Club 0 - 0 Boy Nông NGhiệp

Friend Club 0 - 2 Sài Đồng

Dragon Ball 0 - 0 Anh em gang thép

Dragon Ball 0 - 2 Anh em

Dragon Ball 0 - 0 Boy Nông NGhiệp

Dragon Ball 0 - 0 Sài Đồng

Anh em gang thép 0 - 0 Anh em

Anh em gang thép 1 - 2 Boy Nông NGhiệp

Anh em gang thép 0 - 2 Sài Đồng

Anh em 2 - 1Boy Nông NGhiệp

Anh em 0 - 0 Sài Đồng

Boy Nông NGhiệp 2 0 - 2 Sài Đồng


BẢNG D
# Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Tp 00 0 0

/

2 TN không sợ ngã 0 0 /
3 Mệnh Trời 0 0

/

4 Giáp Bát 0 0

/

5 9x Nông Nghiệp 0 0

/

6 Gà Con Hưng Yên 0 0 /
7 Hà Nội 2 0 0

/
BẢNG D


Team Thanh Niên ko sợ ngã, Giáp Bát bỏ

  • Nhất:TP00
  • Nhì: 9x Nông Nghiệp

TP 00 2 - 0 Thanh Niên Không Sợ Ngã

TP 00 0 - 0 Mệnh Trời

TP 00 2 - 0 Giáp Bát

TP 00 1 - 2 9X Nông Nghiệp

TP 00 0 - 0 Gà Con Hưng Yên

TP 00 0 - 0 Hà Nội 2

Thanh Niên Không Sợ Ngã 0 - 2 Mệnh Trời

Thanh Niên Không Sợ Ngã 0 - 2 9X Nông Nghiệp

Thanh Niên Không Sợ Ngã 0 - 2 Gà Con Hưng Yên

Thanh Niên Không Sợ Ngã 0 - 2Hà Nội 2

Mệnh Trời 2 - 0 Giáp Bát

Mệnh Trời 0 - 0 9X Nông Nghiệp

Mệnh Trời 1 - 2 Gà Con Hưng Yên

Mệnh Trời 0 - 2 Hà Nội 2

Giáp Bát 0 - 2 9X Nông Nghiệp

Giáp Bát 0 - 2 Gà Con Hưng Yên

Giáp Bát 0 - 2 Hà Nội 2

9X Nông Nghiệp 0 - 0 Gà Con Hưng Yên

9X Nông Nghiệp 0 - 0 Hà Nội 2

Gà Con Hưng Yên 0 - 0 Hà Nội 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên