FANDOM


Cổng thông tin giao hữu quốc tế

 • Lần 1: Hà nội vs Tư Siêu (10/1/2016)
Thể Thức Hà Nội Vec std VS China std Tư Siêu Video
44 Random Hà Nội 3-2 Tư Siêu [1]
 • Lần 2: Hehe vs Sơ Luyến (18/1/2016)
Thể Thức Skyred Skyredlogo std VS China std Trung Quốc Video
Shang tự do hehe 4-1 Sơ Luyến [2]
Thể Thức Thái Bình ThaiBinhlogo std VS China std Trung Quốc Video
R Shang Hồng Anh 1-3 Shenlong [3]
Assy Hồng Anh 3-1 Shenlong [4]
Random Hồng Anh 3-1 Shenlong [5]
 • Lần 4: Chim Sẻ, BiBi vs Thần Long, Tiểu Thủy Ngư, Sơ Luyến (1/3/2016) Tường thuật
Thể Thức Việt Nam Vn std VS China std Trung Quốc Video
Assy CSDN 1-3 TTN [6]
22 Random CSDN, BiBi 3-1 Shenlong, Sơ Luyến [7]
22 R Shang CSDN, BiBi 1-3 Shenlong, Sơ Luyến [8]
Thể Thức Thái Bình ThaiBinhlogo std VS China std Trung Quốc Video
Assy Hồng Anh 3-1 Sơ Luyến [9]
Random Hồng Anh 3-0 Sơ Luyến [10]
R Shang Hồng Anh 2-3 Sơ Luyến [11]
 • Lần 6: HMN hehe vs Bất Liễu Tình daidai Chiến Tướng (8/3/2016) Tường thuật
Thể Thức Skyredlogo std Vec std VS China std Trung Quốc Video
Random HMN 1-3 Ngốc Ngốc [12]
R Shang HMN 0-3 Bất Liễu Tình [13]
Assy hehe 0-3 Chiến Tướng [14]
 • Lần 7: Cam Quýt vs Võ Lực, Tiểu Mã, Minh Nhật (11/3/2016) Tường thuật
Thể Thức Hà Nội Vec std VS China std Trung Quốc Video
Assy Quýt 1-3 Võ Lực [15]
Random Quýt 3-0 Tiểu Mã [16]
R Shang Quýt 3-2 Minh Nhật [17]
Thể Thức GameTV Gtv1 std VS China std Trung Quốc Video
R Shang CSDN 3-2 Thần Long [18] [19]
 • Lần 9: Chim Sẻ Đi Nắng, No1 vs Mỹ Tịch, Tiểu Thủy Ngư (15/03/2016)
Thể Thức GameTV Gtv1 std VS China std Trung Quốc Video
Solo Assyrian CSDN 3-0 Đỗ Thánh [20]
22 RShang CSDN, No1 0-3 Mỹ Tịch, Tiểu Thủy Ngư [21]
22 Random No1, Truy Mệnh 2-3 Tiểu Vũ, Tiểu Tiểu Hiệp [22]
 • Lần 10: Hồng Anh,Tiểu Bạch Long vs Đổ Thánh,Tiểu Thủy Ngư (18/03/2016)
Thể Thức Thái Bình ThaiBinhlogo std VS China std Trung Quốc Video
Solo Assyrian Hồng Anh 0-3 Đỗ Thánh [23]
2vs2 Random Hồng Anh, Vô Thường 3-2 ShenLong, Tiểu Thủy Ngư [24]
2 vs 2 Death Match Hồng Anh, Tiểu Bạch Long 0-4 Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh [25]
 • Lần 11: BiBi, YuGi vs Tiểu Thủy Ngư , CoCaCoLa (22/03/2016)
Thể Thức Skyred Skyredlogo std VS China std Trung Quốc Video
Solo Assyrian BiBi 0-3 ShenLong [26]
2vs2 Death Match BiBi, Yugi 1-3 Tiểu Thủy Ngư, Khả Nhạc Muội Muội [27]
2vs2 Random BiBi, hehe 3-1 Minh Nhật, Bất Liễu Tình [28]
 • Lần 12: VanLove, Cam Quýt vs Zai Zai, Bất Liễu Tình (25/03/2016)
Thể Thức Hà Nội Vec std VS China std Trung Quốc Video
Solo Assyrian Tutj 2-3 Ngạch Hán [29]
22 DeathMatch Vane Love, Cam Quýt 1-3 Zai Zai, Bất Liễu Tình [30]
22 Random Vane Love, Tutj 1-2 Tiểu Tiểu Hiệp, Bất Liễu Tình [31]
 • Lần 13: Chim Sẻ Đi Nắng, ChipBoy Truy Mệnh vs Chiến Tướng, Nhãn Tử, Đổ Thánh (29/3/2016)
Thể Thức GameTV Gtv1 std VS China std Trung Quốc Video
Assy CSDN 3-1 Đổ Thánh [32]
Solo DeathMatch CSDN 0-2 Tiểu Toan Thái [33]
22 Random ChipBoy, Truy Mệnh 3-1 Shenlong, Tiểu Thủy Ngư [34]
 • Lần 14: BiBi vs Quân Lâm Thiên Hạ Anh Hùng (31/3/2016)
Thể Thức Skyred Skyredlogo std VS China std Trung Quốc Video
R Shang BiBi 0-3 Anh Hùng [35]
 • Lần 15: No1, ChipBoy vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã (01/04/2016)
Thể Thức Việt Nam Vn std VS China std Trung Quốc Video
2vs2 Random No1, ChipBoy 3-0 Tiểu Vũ, Tiểu Mã [36]
22 R Shang No1, ChipBoy 1-3 Tiểu Hắc Mã, Hỏa Hải [37]
Solo DeathMatch BiBi 2-3 Tiểu Toan Thái [38]
 • Lần 16: Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh (05/04/2016)
Thể Thức Việt Nam Vn std VS China std Trung Quốc Video
Solo Assyrian Hồng Anh 0-3 Tiểu Thủy Ngư [39]
22 R Shang CSDN, Hồng Anh 2-4 Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh [40]
Solo DeathMatch No1 3-2 Đổ Thánh [41]
 • Lần 17: Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh vs ShenLong, Sơ Luyến (08/04/2016)
Thể Thức Việt Nam Vn std VS China std Trung Quốc Video
Solo Assyrian CSDN 0-3 ShenLong [42]
22 R Shang CSDN, Hồng Anh 4-0 ShenLong, Sơ Luyến [43]
Solo DeathMatch BiBi 2-3 Tiểu Thủy Ngư [44]
 • Lần 18: Hồng Anh , Gunny vs Tiểu Tiểu Hiệp, Võ Lực (12/4/2016)
Thể Thức Hà Nội Vec std VS China std Trung Quốc Video
Solo Assyrian Hoàng Mai Nhi 3-2 Ngạch Hán [45]
22 R Shang Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt 2-3 Ngạch Hán, Đỗ Thánh [46]
Solo DeathMatch Cam Quýt 1-3 Đỗ Thánh [47]
 • Lần 19: Hồng Anh , Gunny vs Tiểu Tiểu Hiệp, Võ Lực (15/4/2016)
Thể Thức Thái Bình ThaiBinhlogo std VS China std Trung Quốc Video
Solo Assyrian Hồng Anh 2-3 Chiến Tướng [48]
Solo Random Hồng Anh 3-2 ZaiZai [49]
22 R Shang Hồng Anh, Gunny 3-2 Tiểu Tiểu Hiệp, Võ Lực [50]
 • Lần 20: Chim Sẻ Đi Nắng, Truy Mệnh vs Chiến Tướng, Nhãn Tử (19/4/2016) Tường thuật
Thể Thức GameTV Gtv1 std VS China std Trung Quốc Video
22 R Shang CSDN, Truy Mệnh 2-3 Chiến Tướng, Nhãn Tử [51]
22 R Shang CSDN, Truy Mệnh 3-0 Võ Lực, Đại Trù [52]
Solo Assyrian Truy Mệnh 3-1 Bất Liễu Tình [53]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.