FANDOM


Thể thức d3kt, các civ sau được xếp vào cung, nghĩa là sau khi nâng cấp bánh xe có cung R và thiên về đánh cung R.

Thường hay gọi là Quân gỗ

Cung tuyển:

  • Assy: nông dân di chuyển nhanh, cung R bắn nhanh
  • Hit: cung +1 công
  • Egypt: cung R cộng máu

Phát triển:

  • Shang: dân rẻ -> ép đời sớm, phát triển
  • Pho: khai thác gỗ nhanh

Bình thường:

  • Sumer: nông dân 40 máu;
  • Baby

Ghi chú:

  • Về lý thuyết: minoan hay quân vào có cung A đều có thể đánh cung: Mace, Per, Egypt, Baby, Pal, nhưng không xếp vào quân cung vì cách đánh cung A khác với cung R (tốn nhiều thời gian nâng cấp hơn, đào vàng -> không tận dụng lợi thế cơ cấu thực gỗ, thiếu cơ động)
  • Pal cũng có cung R nhưng lạc đà Pal có lợi thế tốc độ quá lớn + khả năng ép đời -> xếp Pal vào quân chém (Chém tuyển)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên